Novinky z obce

 • 20. ročník Jánskych dní

  Pozrite si fotogalériu z jubilejného 20. ročníka Jánskych dní v obci Kvakovce.

  celý článok

  Májové tradície

  V máji – vie to mladá cháska – v celom svete kvitne láska. Je tu máj. Tento mesiac patrí všetkým zaľúbeným.

  celý článok

 • Fašiangová slávnosť

  Fašiangy sú pôvodne pohanská slávnosti zasvätená bôžikovi vína a všemožnej nestriedmosti života – hodovaniu, obžerstvu, opilstvu, bujarej zábave a iných nemravností.

  celý článok

  Letecké zábery domaša 2012

  Kritický nízky stav hladiny - letecké zábery vyschnutej Domaše na prelome rokov 2011/2012.

  celý článok

 • Výročná schôdza SZZP

  Dňa 15. novembra 2011 sa v priestoroch kultúrneho domu stretli členovia klubu telesne postihnutých.

  celý článok

  Deň detí V Kvakovciach

  Prvého júna sa na celom svete oslavuje Medzinárodný deň detí. Aj my sme pre naše deti pripravili deň plný hier, zábavy a radosti.

  celý článok

 • 19. ročník Jánskych dni

  Dňa 25.6.2011 sa v našej obci konala veľká slávnosť. Bol to deň plný športu, kultúry, zábavy.

  celý článok

  obecné symboly

  Tak ako každá obec, aj obec Kvakovce má svoje obecné symboly. Prinášame Vám ich v grafickom prevedení.

  celý článok

História Domaše

Obec je doložená z roku 1363 ako Dobra, neskôr ako Dobra (1773), Dobriany, Veľká Dobrá (1920), Dobrá nad Ondavou (1927); po maďarsky Dobra, Nagydobra.

Fara je doložená z roku 1332. Obec patrila panstvu Čičava, od roku 1363 panstvu Humenné. V roku 1715 mala mlyn,16 opustených a 20 obývaných domácností, v roku 1787 mala obec 63 domov a 479 obyvateľov,v roku 1828 mala 90 domov a 685 obyvateľov. V 18. storočí patrila Csákyovcom, v 19. storočí grófovi Hallerovi. V rokoch 1828- 1880 je uvedená ako mestečko.

Po roku 1918 sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom, povozníctvom, pálením dreveného uhlia, výrobou drevených poľnohospodárskych nástrojov.

Obec 01.10.1965 zanikla pre výstavbu vodného diela Domaša.

Zaniklo 6 dedín (Dobrá nad Ondavou, Kelča, Petejovce, Trepec, Veľká Domaša, Valkov) + 2 čiastočne, kde došlo k zbúraniu niekoľkých domov a budov v záplavovej časti (Bžany, Turany nad Ondavou). Obec Kelča vlastne ani nezanikla, lebo na brehu Domaše vznikla nová obec Nová Kelča. Bývalé zatopené obce Dobrá nad Ondavou, Kelča, Trepec a Veľká Domaša patrili do okresu Vranov nad Topľou. Bývalé zatopené obce Petejovce a Valkov patrili do okresu Stropkov.

Výstavba Domaše si vyžiadala preložku cesty z Vranova do Stropkova, preložky elektrických a telefónnych vedení popri štátnej ceste. Obce aj cesty, poľnohospodárska pôda o ploche 1100 hektárov a lesná pôda o ploche asi 300 hektárov boli zatopené. Na ochranu pamiatkovo vzácnych kostolov v Kelči a Bžanoch sa vybudovali ochranné hrádze.

 • Vysťahovať sa muselo viac ako 700 domácností.
 • Kostoly v zatopených dedinách boli pyrotechnicky odstrelené.
 • Obec Valkov až do jej likvidácie nebola vôbec elektrifikovaná.

V roku 1957 bol počet domov v obciach v záplavovom území v počte:

 1. Bžany: 44
 2. Kelča: 98
 3. Trepec: 56
 4. Valkov: 42
 5. Dobrá nad Ondavou: 130
 6. Petejovce: 38
 7. Turany nad Ondavou: 51
 8. Veľká Domaša: 77

K obci Dobrá nad Ondavou patrilo 7 osád, kde bol počet domov:

 • Lipníky: 2
 • Pohlodok: 3
 • Polská Osada: 8
 • Suchý Potok: 4
 • Sýrový Potok: 4
 • Vrchy: 5
 • Zadné Lány: 3
 • V roku 1940 bol počet domov a obyvateľov v obciach v záplavovom území v počte:
 • Dobrá nad Ondavou: 185 domov / 1022 obyvateľov
 • Petejovce: 37 domov / 186 obyvateľov
 • Trepec: 52 domov / 249 obyvateľov
 • Turany nad Ondavou: 53 domov / 344 obyvateľov
 • Veľká Domaša: 67 domov / 331 obyvateľov

Pri cintoríne pri obci Dobrá nad Ondavou bola cigánska kolónia a druhá sa nachádzala medzi Trepcom a Kelčou na mieste, kde je dnes polostrov Krym.V obci Dobrá nad Ondavou žilo veľa Židov. Dodnes sa nachádza Židovský cintorín na Dobrej za Hotelom Domaša v lese v časti Bogarka za Čertovov zátokou v smere na Trepec.Na brehoch Domaše zostali 3 kostoly (Nová Kelča, Trepec, Valkov),do ktorých sa na odpusty príležitostne vracajú domorodci z celého Slovenska. V kostole na Valkove sú slúžené omše pravidelne. V bývalej obci Dobrá nad Ondavou bol rímskokatolícky neskorogotický Kostol sv. Františka Serafínskeho zo začiatku 16. storočia, upravený v 19. storočí.

V oblasti Domaše sa ešte nachádzajú archeologické náleziská v Kvakovciach a v Bžanoch a ľudový dom v obci Bžany.

 • Výstavba vodného diela Veľká Domaša trvala 6 rokov.
 • Začala sa vo februári 1962 a ukončená bola v decembri 1967.
 • Injekčná štôlňa sa začala zakladať v auguste 1963.
 • Prietok Ondavy bol odvedený do komunikačnej štôlne v júni 1964.
 • Sypanie vlastného telesa hrádze sa začalo na jar 1964, keď bol ešte otvorený výkop injekčnej štôlne.
 • Sypanie statickej časti sa začalo v rokoch 1965 - 1966.
 • Sypanie zemnej hrádze bolo ukončené v septembri 1966.
 • V tom čase už bola nádrž napúšťaná - začiatok 01. novembra 1965 a bola ukončená aj výstavba hate vyrovnávacej nádrže Malá Domaša.
 • Hydroelektráreň bola dokončená v decembri 1966 a o rok neskôr, v decembri 1967, bola ukončená výstavba celého vodného diela.

OZNÁMENIE Z KATASTRA PRE OBČANOV

OÚ Vranov n/T katastrálny odbor

Na základe ustanovenia $ 19 katastrálneho zákona sú vlastníci a iné oprávnené osoby povinní vykonať označenie lomových bodov hraníc pozemkov trvalým spôsobom na svoje náklady.

v termíne do 30.6.2015.